فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها- 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیک سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برق سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394

دانلود ضریب های منطقه ای امور پیمانکاری سال 1394

دانلود جداول ضریب منطقه ای

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راهداری و باند فرودگاه سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394

دانلود فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزی و منابع طبیعی سال 1394

 

 

 

 • Bold
 • Italic
 • Underline
 • Stroke
 • Quote
 • Smileys
 • :confused:
 • :cool:
 • :cry:
 • :laugh:
 • :lol:
 • :normal:
 • :blush:
 • :rolleyes:
 • :sad:
 • :shocked:
 • :sick:
 • :sleeping:
 • :smile:
 • :surprised:
 • :tongue:
 • :unsure:
 • :whistle:
 • :wink: